Beth yw Eglwys Efengylaidd Aberystwyth?

  • Eglwys
    Er bod y gair ‘eglwys’ yn aml yn cael ei ddefnyddio ar gyfer adeilad arbennig yn y Testament Newydd mae’r gair yn cyfeirio at bobl sy’n dod at ei gilydd am eu bod yn credu yn Iesu Grist fel Gwaredwr ac Arglwydd.
  • Efengylaidd
    Ystyr ‘efengyl’ yw ‘newyddion da’. Pobl y ‘newyddion da’ am Iesu Grist, felly, yw pobl ‘efengylaidd’ – pobl sy’n credu bod maddeuant pechodau, perthynas real â Duw, bywyd tragwyddol, ystyr newydd i fywyd, a llu o fendithion eraill i’w cael yn Iesu Grist.
  • Aberystwyth
    Rydym yn falch o gydnabod ein perthynas â Christnogion eraill ledled Cymru a thrwy’r byd. Ond ein dymniad yw addoli a gwasanaethu’r Arglwydd Iesu Grist yma yn Aberystwyth a’r cylch, a hynny drwy’r Gymraeg.

Derrick Adams

Gweinidog

Mae Derrick yn wreiddiol o Lanelli, yn un o dri brawd sydd i gyd bellach yn gwneud gwaith Cristnogol amrywiol. Daeth Derrick yn Gristion yn 15 oed. Mae’n briod a Llio, ac mae ganddynt dair o ferched – Lois, Lydia a Lea – ac un mab – Andreas.

Aeth i’r coleg ym Mangor, a bu’n rhedeg siop lyfrau Cristnogol yno, cyn mynd yn weinidog cynorthwyol yn Eglwys Efengylaidd Cildwrn, Llangefni. Bu am 13 ‘mlynedd yn Eglwys Efengylaidd Saesneg y Fron, Penrhyndeudraeth, cyn symud i Aberystwyth yn 2007. Un o’i ddiddordebau annisgwyl yw jyglo.

Gwyn Davies

Henuriad

Daw Gwyn yn wreiddiol o Ynys-y-bŵl. Mae ganddo ef a’i wraig Glenys dri o blant a phedwar o wyrion. Mae Gwyn a Glenys wedi bod yn gysylltiedig â’r Eglwys o’r cychwyn – bu’r ddau’n bresennol ar y Sul cyntaf oll.

Bu Gwyn yn aelod o staff Adran Efrydiau Allanol y Brifysgol am flynyddoedd, a rhwng 1997-2011 bu’n darlithio ar Hanes yr Eglwys yng Ngholeg Diwinyddol Efengylaidd Cymru, Bryntirion, Pen-y-bont ar Ogwr.

Prysor Mason Davies

Henuriad

Cafodd Prysor ei eni yn y Bala ond mae ei wreiddiau teuluol yn ddwfn yng Ngheredigion, lle cafodd fagu, o chwech oed, yn Goginan, ac yn hwyrach yn ei arddegau, yn Aberteifi. Mae’n briod â Carys ac mae ganddynt dri o blant.

Mae yn gyn-athro, wedi dysgu mewn tair ysgol gynradd ar draws Ceredigion, ac mae bellach yn darlithio yn yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Aberystwyth.